3 Nisan 2018 Salı

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Öğretisi-2Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın  Öğretisi-2

Kur’an-ı Kerim’in Tarihi:

Yüce Allah’ın öğretilerinin toplandığı kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’in tarihi hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz kırk yaşında iken miladi 610 yılı Ramazan ayında inmeye başlamıştır.

Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz Hz. Muhammed’e  vahiy yoluyla indirilmiştir.

Vahiy, Allah’ın Peygamberlerine ilahi bilgileri öğretmesine ve bildirmesine denir. 

Hz.Muhammed (s.a.v)’in vahye tabi olduğu çeşitli ayetlerle sabittir.

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: “ ... Ben ancak bana vahyolunana, (Kur’an’a) uyarım.” (En’am suresi,50.ayet) .

“ Sana Rabbından ne vahyolunuyorsa ona uy.” (Ahzab suresi,2.ayet)

Kur’an-ı Kerim’e  “Kur’an” ismi bizzat Allah tarafından verilmiştir.

 Yüce Allah şöyle buyurur: “Muhakkak o, elbette çok şerefli bir Kur'an’dır,
(Vakıa suresi,77.ayet)

Peygamberimiz okuma yazma bilmeyen bir ümmi kişiydi. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: 

 ”O,ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler.” (Cuma suresi,2.ayet)

Allah kur’an ayetlerini Cebrail meleği ile Peygambere indirdiği zaman, peygamberimiz Allah’ın izniyle ayetleri hemen ezberliyordu. Yüce Allah şöyle buyurur:” (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.  Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.” (KIyame suresi,16.17. ayetler)

Kur’an-ı Kerim  kolay ezberlenebilmesi,kısa zamanda yayılması, manasının kolayca anlaşılması,zihinlere kolayca yeleşmesi , İnançların ve hükümlerin  azar azar kuvvetlenip kökleşmesi gibi bazı sebeplerden dolayı bir anda toplu olarak inmemiş;parça parça,bölüm bölüm ve ayet ayet indirilmiştir.

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur:” İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk.” (Furkan suresi,32.ayet)

“Biz onu, Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye (âyet âyet, sûre sûre) ayırdık; ve onu peyderpey indirdik.”(İsra suresi,106.ayet)

Peygamberimize inen ayetler peygamberimiz tarafından vahiy katiplerine (vahiy yazıcıları) yazdırılıyordu. Vahiy katipleri yazdıkları vahiyleri aynı zamanda ezberliyordu.

Kur’an-ı Kerim hem yazılıyordu ve hem de ezberleniyordu. Kur’an Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v) zamanında yazılmıştır.

Kur’an’ın tertip ve düzeni Cebrail’in yönlendirmesiyle peygamberimiz tarafından yapılmıştır.
Kur’an-ı Kerim ,Hz.Muhammed(s.a.v)’in vefatından sonra bir kitap haline getirildi. Hafız sahabelerin şehit düşmesiyle sayılarının azalması karşısında  Hz. Ömer’in teklifi ile 1.Halife Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an sayfaları bir araya getirilerek iki kapak arasına alınmak suretiyle bir kitap haline getirildi. Buna “Mushaf” denilmiştir.

3.Halife Hz.Osman  zamanında İslam coğrafyasının coğalması neticesinde , Kur’an-ı Kerim’e duyulan ihtiyacı gidermek için çoğaltma yoluna gidilmiştir. Kur’an-ı Kerim, ilk orjinal nüshası örnek alınarak çağaltıldı. Çoğaltılan Kur’an nüshaları İslam merkezlerine gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır. Kur’an-ı Kerim’in öğretisi kıyamete kadar da devam edecektir.  Yüce Allah şöyle buyurur:  “Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr suresi,9.ayet)

Kur’an’ın Arapça dışında diğer dillere tercümesi yapıldı. Tercüme ve meallerden başka  Kur’an’ın çok sayıda tefsiri yapılmıştır.

 Kur’an-ı Kerim’deki Allah’ın öğretisini meallerden ve tefsir kitaplarından öğrenmeliyiz. 

   Kur’an’ın öğretisine uygun olarak hayatımızı düzenlemeliyiz.

Ne mutlu Allah’ın öğretisini önemseyenlere...

Efkan VURAL


Bu Yazı Aşağıdaki Web Sitelerinde Yayınlanmıştır:


Milliyet Blog:
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder