9 Mayıs 2018 Çarşamba

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Öğretisi-3


Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın  Öğretisi-3
Allah’a İman,Allah’ın Varlığı ve Birliği.(Tevhit İnancı)

Yüce Allah insanı tasarlayıp yaratandır. Allah insana bir takım özellikler yüklemiştir. İnsanın özelliklerinin başında güçlü bir varlığa inanma  duygusu gelir.

İlk insandan günümüze kadar,insanlar bir takım şeylere inanma ihtiyacı duymuştur. Kendisinden daha güçlü bir varlığa inanmak  ve  bağlanmak suretiyle kendisini güvende hissetmiştir.

İnsanoğlu karşılaştığı sıkıntılar ve zor durumlar karşısında Yüce bir varlığa bağlanarak ve O’na yalvararak hayata tutunmaya çalışır.

Yüce bir varlığa inanan insan, o varlığa boyun eğme ve ona ibadet etme ihtiyacı duymuştur. İnsan hayatını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu maddi şeyler yanında, manevi şeylere de muhtaçtır. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı dengeli bir şekilde karşılamalıyız. Sağlıklı bir yaşam için bu gereklidir.

Dinimizde müslüman olmanın birinci ve en önemli şartı Allah’a imandır. Bir müslüman öncelilkle Allah’ın var olduğuna ve bir tek olduğuna inanır. Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığına inanılır. Buna tevhit inancı denir.

Evrendeki eşsiz düzeni gören insanoğlu Yüce Allah’ın varlığına kolayca inanır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var?...” (İbrahim suresi 10 ayet)

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek O'na yalvarır...”(Zumer suresi,8.ayet)
“İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirerek yan çizer; başına bir kötülük gelince uzun uzun yalvarır.” (Fussilet suresi,51.ayet)
Aşağıda sıralayacağımız hususları göz önüne aldığımızda,Yüce Allah’ın varlığını kolayca kavrayabiliriz.

1-İnsan kendi yaratılışını düşündüğü vakit akla durgunluk veren bir çok özelliği görecektir. Vucut yapısı,kalp ve beyin sistemi,kan dolaşım siatemi,akciğer ve karaciğerin fonksiyonu,böbreklerin ve kalın bağırsak vs tüm organların çalışma sistemini düzenleyen güçlü bir varlık olarak Yüce Allah’ın varlığına ulaşılır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.”(Secde suresi,7.ayet)

“İnsan, bizim kendisini bir damla sudan (spermden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış (bize) apaçık bir düşman kesilmiştir.”(Yasin sursi,77.ayet)

“De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”(Mülk suresi,23.ayet)

“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?”(Zariyat suresi,20-21.ayetler)

2-Evrendeki eşsiz düzeni düşündüğümüzde  uzay, gök cisimleri,galaksiler,gezegenler,güneş,ay,dünya ve tüm gök cisimlerinin yörüngelerinde düzenli bir şekilde ve uyumlu bir biçimde hareket etmeleri mutlak  güç sahibi olan Allah’ın varlığının kaloyca anlaşılmasına sebep olur.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler.”(Yusuf suresi,105.ayet)

De ki: «Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın!)» Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz.”(Yunus suresi,101.ayet)

“Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona ancak “Ol” der ve böylece o da hemen oluverir.” (Bakara suresi,117.ayet)

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.”(Yasin suresi,37-39.ayetler)

“O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.”(En’am suresi,97.ayet)

3-Dünya yaşamında gördüğümüz yağmur,güneş hava ,oksijen, ölü toprağın yeşillenmesi,doğadaki bitkiler,sebzeler ve meyvelerin cins cins renga renk ahenk ve düzeni insanı şaşkınlığa uğratır. Bunca nimetin canlılara hazır olarak sunulmasının, kendi kendine olamayacağı aşikardır. Bütün bunları yapan  birinin olduğunu düşünür ve O varlığın Allah olduğuna inanırız.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”(Ankebut,20.ayet)

“Görmüyor musun ki, Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı (birbirinden farklı) çeşitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah taşlar da var.”(Fatır suresi,27.ayet)

“Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”(Neml suresi,88.ayet)

“Gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkaran; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren; nehirleri de sizin için akıtan O'dur.”(İbrahim suresi,32.ayet)

4-Hayvanlar alemini göz önüne aldığımızda, onların yaratılması,üremesi,büyümesi,doğa ile mücadeleleri,yaşama tutunmaları,çok özel niteliklerinin olması tesadüfi değildir. Bütün canlılara bir çok özellik yükleyenin  Yüce Allah olduğunu kolayca anlarız.

“Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?”(Ğaşiye suresi,17-20.ayetler)

“Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!”
(Hac suresi 73.ayet)

“Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır, Allah şüphesiz herşeye Kadir'dir.” (Nur suresi,45.ayet)

“Hayvanlarda da size ibretler vardır. Bağırsaklarındakiler ile kan arasından, içenlere halis ve içimi kolay süt içiririz.”(Nahl suresi,66.ayet)

Yüce Allah bir ve tektir.Eşi,benzeri,ortağı yoktur. O’nun varlığı kendindendir. Her şeyi O var etmiştir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama her şey O’na muhtaçtır.

Kur’an-ı Kerim’de ihlas suresin de Yüce Allah kendisini şöyle tanımlamıştır: “"Rahman ve rahim olan Allah' ın Adıyla"
"De ki: O Allah bir tektir. Allah sameddir.(Bütün varlıklar ona muhtaç, fakat O hiç birşeye muhtaç değildir). O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir.”(İhlas suresi,1-4.ayetler)

Yüce Allah evrendeki düzeni tek başına kurmuştur ve düzeni tek başına yürütmektedir. Allah’ın ortağı ve yardımcısı yoktur. Eğer Allah’tan başka ilahlar olsaydı, aralarında anlaşmazlıklar çıkardı. Birbirine düşerlerdi ve bu eşsiz düzen bozulurdu.

Evrendeki bu eşsiz düzen bir tek varlık olan Yüce Allah tarafından idare edilmektedir.
Bu konuda Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

 “Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. (Enbiya suresi,22.ayet)

Allah’ın varlığıyla ilgili diğer bazı ayetlerin meali şöyledir.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“O'nun yanında hiçbir tanrı yoktur, olsaydı, her tanrı kendi yarattığı ile beraber gider ve birbirinden üstün olmağa çalışırlardı. Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. (Mü’minin suresi,91.ayet)

“Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (O’ndan) nasıl çevriliyorsunuz?”                                    (En'am suresi,95.ayet)

 “Gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yükselten, sonra arşa hükmeden, her biri belli bir süreye kadar hareket edecek olan Güneş ve Ay'ı buyruğu altına alan, işleri yürüten, ayetleri uzun uzun açıklayan Allah'tır; ola ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.”(Ra’d suresi,2.ayet)

“Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.(Rahman,26-27.ayet)

Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine şeksiz ve şüphesiz inanan ve Allahîn isteklerini yerine getirenlere ne mutlu....

Efkan VURALBu Yazı Aşağıdaki Web Sitelerinde Yayınlanmıştır:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder